Gå til hovedindhold

Innovation

Innnovation

Indhold

  Oplysninger om projekter, der omhandler afprøvning og erfaopsamling i forbindelse med ydelser til borgere i kommunerne

  TeleKOL projektet handler om telemedicinsk hjemmemonitorering. Her kan du læse om den igangværende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL (via pulsoximeter-, temperatur- og lungefunktionsmålinger)

  (Projektet er aktivt)

  KL, Danske Regioner og regeringen blev ved økonomiaftalerne for 2016 enige om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet.

  Delmål

  Via telemedicinsk hjemmemonitorering skal borgere med KOL opleve:

  • færre indlæggelser
  • færre ambulatoriebesøg
  • øget behandlingskvalitet
  • mere fleksibilitet
  • tryghed i hverdagen
  • øget sygdomsmestring

  Region Sjælland og alle 17 kommuner deltager i projektet.

  Klik her, hvis du vil vide mere om TeleKOL

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af digitalt understøttet træning inden for sundhedsområdet

  Det overordnede formål var at udbrede digitalt understøttet træning til borgere med henblik på at opnå kvalitetsløft og effektiviseringer i kommunerne.

  Delmål:

  • Øge fleksibilitet i træningen for borgerne
  • Øge ejerskab for egen træning
  • Øge fleksibilitet i træningen for medarbejderne
  • Opkvalificere selvtræning og træning i hjemmet
  • Frigive personaletid
  • Reducere transportomkostninger

  Deltagende kommuner omfattede Faxe, Greve, Køge, Lolland, Stevns, Solrød og Vordingborg Kommuner.

  Projektet blev igangsat i september 2017 og afsluttet i maj 2019.

  Der blev udarbejdet en Udbredelsespakke. Den har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede digitalt understøttet træning af borgerne.

  Udbredelsespakken består af hhv. Evalueringsrapport, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3 og Projektbeskrivelse.

  Klik her, hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen

  Klik her, hvis du vil vide mere om Evalueringsrapporten

  Klik her, hvis du vil se bilag 1 til Evalueringsrapporten

  Klik her, hvis du vil se bilag 2 til Evalueringsrapporten

  Klik her, hvis du vil se bilag 3 til Evalueringsrapporten

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af medicinhuskere i hjemmesygeplejen

  Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere samt at effektivisere arbejdsgange med medicinadministration i hjemmeplejen ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger.

  Delmål:

  • Reducere personaletid til medicinadministration, herunder transport til daglige medicinindtag hos borgerne i eget hjem
  • Gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige med medicinindtag
  • Opnå større præcision i indtagelse af medicin i forhold til ordineret tidspunkt
  • Øge fleksibiliteten i opgaveløsningen
  • Afprøve anvendelse af medicinhuskersystemer på bosteder

  De deltagende kommuner omfattede Faxe, Holbæk, Køge, Solrød og Sorø.

  Projektperioden forløb fra november 2016 til marts 2018.

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede medicinhuskere i hjemmesygeplejen.

  Klik her hvis du vil vide mere om EvalueringsrapportenKlik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen

  Her kan du læse om erfaringer fra småskala afprøvning af sensorer i hjemmeplejen

  Det overordnede formål var at afprøve sensorløsninger på fritvalgsområdet med henblik på at tilpasse indsatsen ud fra borgernes funktionsniveau.

  Delmål:

  • At afprøve en sensorteknologisk løsning med henblik på at omlægge natbesøg hos borgere i Holbæk og Næstved Kommuner
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger hos borgere i Slagelse Kommune med henblik på at udskyde indflytning på aflastningspladser eller plejecentre
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af aktivitetsmønstre med henblik på at vurdere muligheden for delvist at erstatte døgnbemanding hos borgere i Solrød Kommune
  • At afprøve sensorteknologiske løsninger til kortlægning af borgeres aktivitetsmønstre med henblik på detektering af problematikker og optimering af indsatsen i Lolland Kommune
  • At afprøve en sensorteknologisk løsning til kortlægning af døgnrytmeproblematikker hos borgere i Faxe Kommune med henblik på optimering af indsatsen

  Deltagende kommuner: Faxe, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød

  Projektperiode: Februar 2016 - januar 2017

  Der er lavet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De vil kunne understøtte andre kommuner, som har interesse i at anvende sensorteknologiske løsninger hos borgere med nedsatte kognitive funktionsevner i eget hjem.

  Klik her hvis du vil vide mere om EvalueringsrapportenKlik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af virtuel bostøtte inden for handicap- og psykiatriområdet

  Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft af kerneopgaven til SEL § 85 borgere og kvalitetsløft til medarbejdere samt at effektivisere arbejdsgange i forhold til borgere via anvendelse af virtuel støtte.

  Delmål:

  • Kvalificere støtten til borgerne og udføre flere af de bestilte opgaver
  • Opnå fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og øget arbejdsglæde
  • Give mulighed for et mere differentieret og fleksibelt tilbud om bostøtte
  • Reducere transporttid og -udgifter til udekørende hjemmebesøg
  • Frigøre tid ved virtuel bostøtte
  • Afprøve virtuel sygepleje af § 85 borgere i eget hjem
  • Afprøve virtuel nattevagt på bosteder

  Deltagende kommuner: Faxe, Køge, Lolland, Næstved og Stevns

  Projektperiode: December 2015 - april 2017

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede virtuel bostøtte.

  Klik her hvis du vil vide mere om ProjektbeskrivelsenKlik her hvis du vil se bilag om EvalueringsrapportKlik her hvis du vil vide mere om Business Case

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af intelligente bleer i inkontinensplejen på plejecentre

  Det overordnede formål var at styrke den individuelle og vidensbaserede inkontinenspleje af borgere på plejecentre.

  Delmål:

  • Reducere personaletid til kontrol af bleer
  • Reducere personaletid til færre bleskift
  • Reducere antallet af lækager
  • Ændre bletype og gå ned i sugeevne
  • Øge oplevelsen af kvalitet i inkontinenspleje
  • Optimere arbejdsgange
  • Opnå at borgere får en mere individuel, faglig og vidensbaseret inkontinenspleje
  • Opnå øget velvære hos borgere som følge af ændret indsats og pleje

  De deltagende kommuner omfattede Faxe, Greve, Holbæk, Lolland, Næstved, Slagelse og Solrød.

  Projektperioden løbe fra februar 2015 til juni 2016.

  Der blev udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Projektbeskrivelse, Evalueringsrapport og Business Case. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede intelligente bleer i inkontinensplejen på plejecentre.

  Klik her hvis du vil vide mere om ProjektbeskrivelsenKlik her hvis du vil vide mere om EvalueringsrapportenKlik her hvis du vil vide mere om Business Casen

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af virtuelle udskrivningskonferencer om borgere målrettet terapeuter fra udskrivende sygehusafdelinger og terapeuter i kommunerne

  Det overordnede formål var at optimere koordination og kommunikation mellem sygehusterapeuter og kommuneterapeuter ved sektorovergang for patienter/borgere med apopleksi i fase 2 via anvendelse af virtuel kommunikation. Det var hensigten fra begyndelsen, at virtuelle udskrivningskonferencer for terapeuter efterfølgende skulle udbredes i forhold til andre relevante patientgrupper.

  Delmål

  • Opnå bedre koordineret, målrettet indsats og planlægning vedrørende genoptræning af patienter/borgere med apopleksi
  • Sikre øget medinddragelse i overgangen mellem sygehuse og kommuner for patienter/borgere med apopleksi samt pårørende
  • Foretage supplerende dialog og vidensdeling mellem kommuneterapeuter og sygehusterapeuter med henblik på at opkvalificere § 140 genoptræning af patienter/borgere med apopleksi
  • Give kommuneterapeuter bedre mulighed for at opkvalificere sin beslutningstagning omkring prioritering af indsats til borgere med apopleksi
  • Øge anvendelighed af resultaterne af sygehusterapeuters tests af patienter med apopleksi hos kommuneterapeuter

  Deltagere: Holbæk Sygehus, Center for Neurorehabilitering Næstved, Nykøbing Falster Sygehuse, Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Roskilde Kommune og Solrød Kommune deltog.

  Projektperiode: Maj 2014 - december 2015.

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De har til formål at understøtte andre sygehuse og kommuner, som i samarbejde har interesse i at udbrede virtuelle udskrivningskonferencer om borgere i forbindelse med udskrivelse af borgere til støtte i kommunerne. Herunder at anvende Medcoms videoknudepunkt til virtuelle møder.

  Klik her hvis du vil vide mere om Evalueringsrapporten.

  Klik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen.

  Her kan du læse om erfaringer fra udbredelse af tablets til mobile arbejdsgange inden for handicap og socialpsykiatri i kommunerne

  Det overordnede formål var at skabe kvalitetsløft til borgere og medarbejdere samt effektivisere arbejdsgange med dokumentation, via anvendelse af tablets til udekørende medarbejdere indenfor handicap og psykiatri.

  Delmål

  • Hurtigere dokumentation af udført borgerstøtte
  • Hurtigere adgang til information om borgere for medarbejdere
  • Opkvalificering af opgaveløsning mellem medarbejder og borger ved brug af tablets
  • Afprøve brug af virtuel støtte til borgere/medarbejdere
  • Uddannelse/opkvalificering af medarbejdere til brug af tablets
  • Deltagere: Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Slagelse Kommune

  Projektperiode: Oktober 2013 - marts 2015

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede tablets til mobile arbejdsgange inden for handicap og socialpsykiatri.

  Klik her hvis du vil vide mere om Evalueringsrapporten
  Klik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen

  Det overordnede formål var at udveksle erfaring og indhente viden fra andre kommuner som grundlag for at udvikle og implementere god praksis og standarder inden for forflytningsorganisering på plejecentre i egen kommune.

  Deltagere: Sorø Kommune, Solrød Kommune, Lolland Kommune, Lejre Kommune, Holbæk Kommune, Næstved Kommune og Roskilde Kommune.

  Projektperiode: Maj 2013 - juni 2014.

  Projektet om forflytning på plejecentre tog udgangspunkt i afholdelse af 6 tematiske workshops om forflytning (2 til 1). Disse havde hver især til formål at belyse og danne grundlag for udarbejdelse af følgende leverancer:

  • God praksis omkring organisering af forflytningsarbejdet, inkl. roller og ansvar
  • God praksis omkring organisering af uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i relation til forflytning
  • Generiske standarder for APV, Individuel Beskrivelse af forflytningen samt Vurdering af behov for hjælpemidler

  Som led i projektet udarbejdede de enkelte kommuner en plan for lokal implementering af god praksis og standarder omkring forflytningsarbejde. Dette indebar ændret organisering, uddannelsesplan, samt plan for fremtidig brug af velfærdsteknologiske løsninger i forflytningsarbejdet.

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede erfaringer og praksis med enkeltmandsforflytning på plejecentre.

  Klik her hvis du vil vide mere om Evalueringsrapport

  Klik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelse

  Her kan du læse om erfaringer med udbredelse af måling af puls- og iltmætning hos borgere med KOL i eget hjem, i situationer hvor de oplever en akut forværring

  Det overordnede formål var at opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationen, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt.

  Delmål

  • Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/SOSU assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring
  • Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL
  • Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser af borgere med KOL

  Deltagende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Næstved, Slagelse, Greve, Kalundborg, Køge, Solrød, Sorø, Stevns og Holbæk

  Projektperiode: Oktober 2012 - marts 2014

  Der er udarbejdet en udbredelsespakke bestående af en Evalueringsrapport og Projektbeskrivelse. De har til formål at understøtte andre kommuner, som har interesse i at udbrede erfaringer med måling af puls og iltmætning hos borgere med KOL, der oplever en akut forværring.

  Klik her hvis du vil vide mere om Evalueringsrapporten

  Klik her hvis du vil vide mere om Projektbeskrivelsen

  Klik her hvis du vil vide mere om business casen

   

  Sidst opdateret: 2. oktober 2023