Det fælleskommunale samarbejde om sundhed er organiseret under KKR Sjælland. Se organisationsdiagrammet.

Det fælleskommunale samarbejde er organiseret i følgende lag:

KKR Sjælland er det øverste politiske lag i det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet, hvor de 17 kommuners borgmestre mødes ca. 4 gange om året. KKR Sjælland til formål at drøfte og beslutte politiske sager af fælleskommunal interesse på sundhedsområdet.

Politisk Dialogforum Sjælland er et strategisk forum, hvor kommunernes udvalgsformænd (for sundhed, social, børn & unge og beskæftigelse) mødes 2 gange om året med de kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisplanudvalget og Kommunalt Sundhedsforum. Formålet er at sætte en overordnet strategisk retning for det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet.

K17 er det øverste administrative lag, hvor de 17 kommuners kommunaldirektører mødes ca. 4 gange om året. K17 har til formål at behandle sager af overordnet strategisk betydning for det fælleskommunale samarbejde på sundhedsområdet, herunder stillingtagen til behovet for politisk behandling i KKR.